Algemene Voorwaarden

Newsletter-amico-300x300

Denifities

Brosens, Vanessa” – Natuurlijk persoon met zetel te 2390 Malle, Hallebaan 11. Ingeschreven in de Kruispuntbank van de Ondernemingen onder het nummer BE0724493394. 
 
Intellectuele Eigendomsrechten” – alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten.
 
Klant(en)” – elke natuurlijke of rechtspersoon die een Dienst afneemt bij Brosens, Vanessa.
 
Overeenkomst” – de overeenkomst die tussen Brosens, Vanessa en de Klant wordt gesloten tot levering/ gebruik van de Dienst(en). De overeenkomst wordt gesloten door aankoop via de gebruikelijke webshop door de klant in combinatie met de uitvoering van de betaling.
 

Materiaal” – alle informatie door Brosens, Vanessa

wordt aangeboden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot: de oefeningen, video’s, tekst, PDF en Word documenten. Het betreft zowel fysieke inhoud op een materiële drager als digitale inhoud op een elektronische drager. Waar nodig wordt gespecificeerd of het gaat om fysiek Materiaal of digitaal Materiaal.

1. Voorafgaandelijk

1.1 Brosens, Vanessa heeft geen (enkele) vergunning bij de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten.

1.2 Brosens, Vanessaverstrekt geen beleggingsdiensten in de zin van de Wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen van vermogensbeheer en beleggingsadvies.  

1.3 Brosens, Vanessa geeft evenmin raad over financiële planning in de zin van Wet van 25 april 2014 inzake het statuut en het toezicht op de onafhankelijk financieel planners en inzake het verstrekken van raad over financiële planning door gereglementeerde ondernemingen.

1.4 Advies van Brosens, Vanessa kan op geen enkele manier worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of raad over financiële planning. Informatie op de Website is louter algemeen van aard, zonder dat dit een verzoek of advies vormt om financiële instrumenten aan te schaffen.

1.5 Brosens, Vanessa verschaft evenmin psychologisch of therapeutisch advies. Brosens, Vanessa raadt u altijd aan een gekwalificeerde arts, psycholoog of therapeut te raadplegen als u gezondheidsklachten heeft. Verstrekte adviezen hebben in geen geval de waarde en zijn niet ter vervanging van medisch advies van een huisarts of andere deskundigen; verstrekte adviezen zijn derhalve uitsluitend suggesties die eventueel kunnen leiden tot de verbetering van uw gezondheid. Hierover kunnen geen garanties worden gegeven.

2. Algemeen

2.1 De rechtsverhouding tussen Brosens, Vanessa en de Klant via de website training.vanessabrosens.be (de “Website”), wordt uitsluitend beheerst door onderhavige algemene voorwaarden en gelden als overeenkomst tussen Brosens, Vanessa en de Klant. Alle andere of tegengestelde voorwaarden (eventueel van de Klant zelf en zelfs indien dergelijke voorwaarden dit zouden vermelden) of aanpassingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing wanneer deze schriftelijk zijn goedgekeurd door Brosens, Vanessa.

2.2 Door het plaatsen van een bestelling op de Website, aanvaardt de Klant de onderhavige algemene voorwaarden te hebben gelezen, goedgekeurd en aanvaard. De Klant vinkt hiertoe het voorziene vakje met melding “ik ga akkoord met de algemene voorwaarden” Brosens, Vanessa behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden voor iedere, nieuwe toekomstige contractuele verhouding aan te passen. Telkens de Klant producten wenst te bestellen via de Website, dient de Klant deze eventueel gewijzigde algemene voorwaarden na te kijken om zich ervan te verzekeren dat hij/zij de nieuwe algemene voorwaarden begrijpt die van toepassing zijn op het moment dat de Klant de overeenkomst aangaat met Brosens, Vanessa.

3. Voorwerp en sluiting van de overeenkomst

3.1. Brosens, Vanessa biedt via haar Website prestaties en producten aan onder de vorm van het verschaffen en verkopen van informatie via duurzame en/of elektronische dragers, cd’s en dergelijke, het internet alsook het organiseren van opleidingen, abonnementen en elke variant daarvan en/of elk ander product of dienst die zij in de toekomst zou ter beschikking stellen op haar Website (hierna ook afzonderlijk een “Dienst” of samen de “Diensten”).

De Diensten van Brosens, Vanessa maken in principe het voorwerp uit van gespreide dienstverlening. Indien een Dienst een eenmalige dienstverlening inhoudt, zal dit duidelijk worden vermeld op de Website.

Onderhavige algemene voorwaarden hebben tot doel de modaliteiten aangaande de verkoop via de Website tussen Brosens, Vanessa en de Klant te bepalen, onder andere met betrekking tot de bestelling, de betaling, de levering en herroeping.

3.2. Tenzij anders is vermeld, gelden de aanbiedingen op de Website slechts ten informatieve titel. Deze aanbiedingen zijn derhalve ook steeds vrijblijvend, zodat het voorwerp van de contractuele verhouding telkens specifiek in de overeenkomst moet worden vermeld.

3.3. Om een bestelling te plaatsen via de Website, selecteert de Klant de Dienst (de Diensten) van zijn keuze, kiest de Klant de hoeveelheid en voegt deze Dienst(en) toe aan zijn “Winkelmandje”. Vooraleer de bestelling verder af te ronden, dient de Klant zich eerst aan te melden of indien de Klant nog niet geregistreerd is, zich te registreren en een profiel aan te maken door alle vereiste gegevens in te voeren en de juistheid van deze gegevens te verifiëren. Vervolgens verschijnt een overzicht van de inhoud van het winkelmandje van de Klant en kan de Klant de geplaatste bestelling afronden door te drukken op de knop “Afrekenen”.

De aanduiding van de prijzen en de betalingsmodaliteiten vindt plaats conform artikel 5 – “Prijs en betaling”.

3.4. Elke overgemaakte bestelling is in zijn geheel bindend voor de Klant, maar Brosens, Vanessa is slechts gebonden vanaf de verzending van een orderbevestiging per e-mail. Brosens, Vanessa behoudt zich het recht voor elke bestelling te weigeren. Een bestelling wordt geacht te zijn verwerkt en goedgekeurd door Brosens, Vanessa vanaf het moment dat de Klant bevestiging heeft ontvangen van Brosens, Vanessa via e-mail. Na verzending van de e-mail komt een overeenkomst (“Overeenkomst”) tussen Brosens, Vanessa en de Klant tot stand.

4. Herroepingsrecht

4.1. De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de Overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag volgend op de dag van sluiting van de Overeenkomst. Wanneer de Dienst de verzending van fysiek Materiaal met zich meebrengt, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag volgend op de dag van levering van het Materiaal.

4.2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of per e-mail) Brosens, Vanessa op de hoogte stellen van zijn/haar beslissing de overeenkomst te herroepen. Dit kan eveneens door gebruik te maken van het in bijlage 2 van het boek VI van het Wetboek Economisch recht voorziene Modelformulier.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het voor de Klant om zijn/haar mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant dient Brosens, Vanessa via e-mail op info@vanessabrosens.be op de hoogte te stellen van het feit dat hij/zij het fysieke Materiaal wenst terug te zenden, met vermelding van het betreffende bestelnummer, het fysieke Materiaal en de hoeveelheid. Een terugbetaling van een Dienst zal slechts worden toegekend nadat het aan de Dienst gerelateerde fysieke Materiaal is ontvangen en gecontroleerd door Brosens, Vanessa. De Klant draagt alle directe kosten die ontstaan ten gevolgen van dergelijke terugzending. Een extra forfaitaire kost van 50 EUR zal aan de Klant worden aangerekend wanneer blijkt dat het fysieke Materiaal door de Klant is gebruikt of beschadigd, te verhogen tot het bedrag van de werkelijke schade voor zover Brosens, Vanessa deze werkelijke schade kan bewijzen (zie ook artikel 4.4 hierna).

De Klant onthoudt zich van het gebruik van het digitale Materiaal en van de terbeschikkingstelling daarvan aan derden.

4.3. Als de Klant de Overeenkomst herroept, ontvangt hij/zij alle betalingen die hij/zij tot op dat moment heeft gedaan (uitgezonderd de eventuele kosten voor terugzending van fysiek Materiaal), onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat Brosens, Vanessa op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de Overeenkomst te herroepen, van Brosens, Vanessa terug. Brosens, Vanessa betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. Er zullen de Klant geen kosten in rekening worden gebracht in verband met de terugbetaling, tenzij deze zouden gepaard gaan met een ander betaalmiddel dat door de Klant is voorgesteld en waarmee Brosens, Vanessa heeft ingestemd.

4.4. De Klant is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Bij overmatige terugzendingen van bestellingen door de Klant behoudt Brosens, Vanessa zich het recht voor om toekomstige bestellingen te weigeren.

5. Prijs en betaling

5.1. De prijs van de Diensten wordt aangegeven in euro (EUR) en is inclusief BTW tenzij anders vermeld. Verzendingskosten voor Materiaal, in zoverre van toepassing, zijn daarentegen niet inbegrepen, tenzij anders vermeld. De van kracht zijnde prijzen zijn diegene die vermeld worden op de Website op de dag van de effectieve en geldige bestelling door de Klant. De Klant ontvangt bevestiging van de bestelling en de bijhorende factuur op een duurzaam elektronisch medium.

5.2. Het verschuldigde bedrag zal kunnen gespreid worden betaald via domiciliëring op maandelijkse basis. Enkel de eerste maandelijkse schijf zal dan bij de start van de Overeenkomst verschuldigd zijn en worden voldaan via de Website.

Brosens, Vanessa biedt ook de mogelijkheid om in één keer het volledige bedrag vooruit te betalen, in welk geval er geen domiciliëring wordt opgestart. De bedrag is in dat geval meteen verschuldigd bij bestelling van de Dienst via de Website.

Brosens, Vanessa werkt voor een veilige betaalomgeving samen met partner Mollie B.V. Dit betaalplatform is geïntegreerd in de gebruikelijke webshop. Ook voor domiciliëring, wordt de Klant doorverwezen naar Mollie B.V. voor het ondertekenen van het mandaat of de overeenkomst. Door hiervan gebruik te maken, gaat de Klant akkoord met de algemene voorwaarden van Mollie B.V.

De mogelijkheden (wel dan geen gespreide betaling) zullen duidelijk op de website worden aangegeven per Dienst.

5.3. Indien gespreide betaling via domiciliëring niet uitvoerbaar is, kan Brosens, Vanessa bij elke vordering een bedrag van 25 EUR administratiekosten aanrekenen en/of de dienstverlening weigeren. De Klant zal in voorkomend geval een e-mail ontvangen van Brosens, Vanessa om de betaling manueel uit te voeren binnen de 30 dagen, hetgeen geldt als ingebrekestelling. Zodra die betaling is ontvangen, zal de dienstverlening opnieuw van start gaan. Indien de domiciliëringsaanvraag niet gelukt is, zal de Klant informatie opvragen hierover bij de Bank.

Blijft de Klant in gebreke om het verschuldigde bedrag te betalen binnen voornoemde termijn, dan:

  • wordt hem iedere verdere toegang tot de Dienst(en), en desgevallend tot het digitaal Materiaal, ontzegd.
  • zijn van rechtswege nalatigheidsinteresten van 1 % per maand verschuldigd.
  • wordt het verschuldigde bedrag van rechtswege verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10 %.

5.4. Brosens, Vanessa doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat de betalingen via de Website zo efficiënt en veilig mogelijk verlopen.

6. Levering

Brosens, Vanessa doet er alles aan om de leveringstermijn die is overeengekomen, te respecteren. Onder geen beding kan vertraging in de aflevering leiden tot enig recht op schadevergoeding in hoofde van de Klant, noch tot een recht om de overeenkomst te ontbinden.

7. Klachten

Het door Brosens, Vanessa afgeleverd Materiaal dient bij ontvangst nagekeken te worden door klant. Gebreken en klachten (beschadiging, hoeveelheid, niet-bestelde goederen, …) dienen op straffe van verval na ontvangst, maar ten laatste binnen 5 kalenderdagen na verzending, aangemeld te worden bij Brosens, Vanessa, en dit per aangetekend schrijven of via e mail met ontvangstbevestiging met vermelding van alle relevante gegevens.

8. Intellectuele eigendomsrechten

8.1. De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Dienst(en) berusten bij Brosens, Vanessa. Niets in deze algemene voorwaarden is bedoeld om enig Intellectueel Eigendomsrecht aan de Klant over te dragen.

8.2. De Klant verkrijgt voor de duur van Overeenkomst slechts een beperkt, persoonlijk, herroepbaar, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om van het Materiaal gebruik te maken.

8.3. Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot de Intellectuele Eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

8.4. Elke inbreuk op de Intellectuele Eigendomsrechten geeft aanleiding tot een forfaitaire schadevergoeding van 1.000 EUR (iedere overdracht aan een derde maakt een afzonderlijke inbreuk uit). Betreft de inbreuk het openbaar maken van het Materiaal van Brosens, Vanessa, dan is een forfaitaire schadevergoeding van 10.000 EUR verschuldigd, onverminderd de mogelijkheid van Brosens, Vanessa om in beide hypotheses een schadevergoeding te eisen voor de werkelijk geleden schade. De Klant zal iedere verdere toegang tot de Dienst(en) en het Materiaal worden ontzegd.

9. Eigendomsvoorbehoud

Alle Materiaal wordt afgeleverd onder uitdrukkelijk voorbehoud van eigendomsoverdracht tot aan de volledige betaling van de prijs. De klant verbindt er zich derhalve toe het geleverde Materiaal niet aan derden over te dragen tot de volledige betaling heeft plaatsgevonden.

10. Aansprakelijkheid

10.1. De verbintenissen van Brosens, Vanessa zijn middelenverbintenissen. Onverminderd afwijkende dwingende wettelijke bepalingen, is Brosens, Vanessa slechts aansprakelijk voor schade veroorzaakt wegens de niet-naleving van haar verbintenissen, indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzettelijke of zware fout of door bedrog. Voor overige fouten is Brosens, Vanessa niet aansprakelijk.

10.2. Ingeval Brosens, Vanessa aansprakelijk wordt gehouden voor enigerlei schade, is haar aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de bestelling van de klant, althans tot dat gedeelte van de bestelling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Brosens, Vanessa is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, doch nooit voor indirecte schade, met inbegrip van doch niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

10.3. Ingeval van overmacht worden de verplichtingen van Brosens, Vanessa opgeschort en is Brosens, Vanessa van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis ten aanzien van de Klant noch op enige andere wijze aansprakelijk.

  • Specifiek wordt bepaald dat:
    indien Brosens, Vanessa niet persoonlijk een live sessie kan verzorgen, Brosens, Vanessa zal zorgen voor een medewerker of gastexpert die de live sessie zal overnemen zonder afbreuk te doen aan de waarde van de inhoudelijke live sessie. Brosens, Vanessa kan hiervoor in geen geval aansprakelijk worden gehouden;
  • Brosens, Vanessa in geen geval aansprakelijk kan worden gehouden voor financiële beslissingen die de Klant neemt of investeringen die de Klant doet. Brosens, Vanessa verstrekt nooit persoonlijk financieel advies op basis waarvan de Klant een doorslaggevende beslissing kan maken.

11. Ontbinding

11.1. Brosens, Vanessa heeft het recht om de Overeenkomst met de Klant te allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke machtiging of voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding, te ontbinden in de volgende gevallen: (i) bij een inbreuk op de Intellectuele Eigendomsrechten, en in het bijzonder in geval van misbruik van de community of van het beeldmateriaal en live sessies; of (ii) indien de Klant die voor domiciliëring heeft gekozen, de debitering van het verschuldigde bedrag van diens rekening verhindert of de domiciliëring stopzet en het verschuldigde bedrag niet via een andere betalingswijze voldoet.

11.2. In geval van ontbinding heeft Brosens, Vanessa tevens recht op een schadevergoeding van 10 % van het factuurbedrag als forfaitaire vergoeding ter dekking van de schade die Brosens, Vanessa heeft geleden, onverminderd het recht van Brosens, Vanessa om vergoeding van eventueel hogere schade te vorderen, en worden alle vorderingen van Brosens, Vanessa op de Klant onmiddellijk opeisbaar.

12. Diverse bepalingen

12.1. Het loutere stilzwijgen van Brosens, Vanessa in verband met enige van de bepalingen voorzien in deze algemene voorwaarden; kan niet als een afstand van recht worden beschouwd. De afstand van recht is enkel geldig indien zij door een gemachtigde persoon van Brosens, Vanessa schriftelijk wordt bevestigd.

12.2. Indien op enig moment enige bepaling van deze algemene voorwaarden op welke manier dan ook onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar zouden verklaard worden door een rechterlijke instantie of een andere gemachtigde instantie, onder de toepasselijke wetgeving, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven.

12.3. Brosens, Vanessa en de Klant zullen alle redelijke inspanningen leveren en alle nodige maatregelen nemen om de onwettige, ongeldige of niet-afdwingbare bepaling van deze algemene voorwaarden te vervangen door een wettige, geldige en afdwingbare bepaling, met in wezen dezelfde economische omvang voor de partijen en die, in zoverre wettelijk is toegestaan, de oorspronkelijke bedoeling van partijen bevatten.

13. Verwerking van persoonsgegevens

13.1. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is Brosens, Vanessa met maatschappelijke zetel gevestigd te 2390 Malle, Hallebaan 11, met ondernemingsnummer 0724.493.394, RPR Turnhout.

13.2. Brosens, Vanessa verzamelt gegevens over de Klant als die een aankoop verricht via de Website en als de Klant haar Website bezoekt.

13.3. Brosens, Vanessa respecteert de privacy van haar Klant. Brosens, Vanessa zal de gegevens gebruiken om de Klant op de hoogte te houden van haar dienstverlening van Brosens, Vanessa en om het door de Klant besteld Materiaal te bezorgen. In elk geval verwerkt Brosens, Vanessa alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de voornoemde doeleinden. De Klant geeft Brosens, Vanessa uitdrukkelijke de toestemming om de door hem/haar verstrekte gegevens te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden.

13.4. Tegen de verwerking van zijn/haar gegevens voor bovenstaande doeleinden kan de Klant zich kosteloos verzetten via e-mail naar info@vanessabrosens.be of per brief aan Brosens, Vanessa. Klanten kunnen hun gegevens ook inkijken en zo nodig, verbeteren. Brosens, Vanessa verzekert dat gegevens nooit aan derden worden meegedeeld, tenzij de wet of regelgeving haar hiertoe verplicht, in het kader van een gerechtelijke procedure of wanneer een overheidsinstantie Brosens, Vanessa hierom verzoekt. Brosens, Vanessa zorgt ervoor dat gegevens van Klanten beveiligd worden door gebruik te maken van voldoende en gepaste veiligheidsmaatregelen, zowel op technisch, op fysiek als op administratief vlak en dit tegen toevallige, onwettige of ongeoorloofde vormen van vernietiging, verlies, wijziging, onthulling of gebruik.

13.5. Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U hebt tevens altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA): Drukpersstraat 35 1000 Brussel, www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

14.1. De overeenkomst tussen Brosens, Vanessa en de klant is onderworpen aan het Belgisch recht.

14.2. De bevoegde rechtbanken en hoven voor kennisname van betwistingen omtrent deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zullen de rechtbanken en hoven van het Turnhout zijn, behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepalingen.